Ryttarutbildning

Med eleven i centrum

Vi bedriver en småskalig träningsverksamhet med ett växande elevantal. 

Blueheart är för dig som vill ta steget vidare till nästa nivå i din rid - och hästkunskap. 

För dig med och utan egen häst!  Blueheart erbjuder ett begränsat antal platser med kvalivativa, välutbildade undervisningshästar med fina stamtavlor och egna tävlingsmeriter.

Individualisering är nyckeln till framgång hos den enskilda individen – det är vår filosofi! Därför lägger vi stor tyngd på att erbjuda skräddarsydd och individanpassad utbildningsplan anpassat utifrån elevens förutsättningar, förväntningar, behov och målsättning.

 

Vi tror att individualisering skapar trygg lärmiljö och effektiviserar inlärningsprocessen.

Våra grundvärden är: trygghet – kvalité – utveckling – resultat, och undervisningens koncept och upplägg är utformat för att uppfylla just dessa kriterier.

 

Vi har en god dialog där vi gemensamt  gör en målsättning som delas upp i delmål under terminen samt slutmål för året. Detta sker vid planeringsmöte som sker vid inskrivning tillsammans med introduktion första ridlektionen. Detta följs upp med flera uppföljningssamtal under terminernas gång och under årets slut har vi ett utvecklingssamtal/avstämning.

Tack vare detta får eleverna stor inblick i sin utbildning och elevinflytande över undervisningen och främjar personlig utveckling.

Undervisningen bygger på en röd tråd genom hela utbildningsplanen för att uppnå förväntningar och målbild och skapa effektiv inlärning, utveckling och resultat.

 

Vi erbjuder varierade undervisningsformer för att eleverna ska få en bred grund och fördjupa sina kunskaper och färdigheter i olika övningar och träningsmetoder. Ridning är en oerhört omfattande sport, men vi försöker varje månad välja ut en eller några byggstenar att bygga vidare på under månaden för att träna extra mycket på, för att förfina, finslipa och befästa. Varje vecka skapar förberedelse för nästkommande lektion. Repetition är vikig pelare i utbildningen vilket gör att intensivare träningsperiod med koncenterat innehåll skapar effektivare inlärning.

Koncept

KUNSKAP - TRYGGHET - PERSONLIG UTVECKLING

Planering

Vid inskrivning här sker ett planeringsmöte där vi lättsamt diskuterar lite planer och målsättning. Dina förväntningar på ridutbildningen och hur vi ska gå tillväga för att uppfylla dessa. 

Uppföljning

Kontuneligt kommer vi innan-under-efter lektionstid ha uppföljningssamtal kring hur träningen fortlöper, hur vi ligger till i utveckling, om vi behöver ändra något eller förnya mål som kanske redan uppnåtts. 

Avstämning

 

I slutet av träningsperioden, som kan vara en termin eller ett år, gör vi en sammantagen avstämning och utvecklingssamtal. Vi summerar träningsperioden och analyserar kring den målsättning vi satt och om vi uppfyllde de mål och förväntningar vi hade. Om vi lyckades, hur gick vi tillväga? Om inte, varför? Fastställa orsaker och resultat och dra samband. Sätta nya delmål och slutmål för nästa träningsperiod.

Elevinflytande

 

Detta koncept ger dig som elev mycket infytande över undervisningen där du får vara med och skapa din målsättning och vara delaktig i planering och utformande av träningsinnehållet.

 

Personlig utveckling

Detta ger dig också stor personlig utveckling då du får lära dig att analysera viktiga moment och delar i träningsmomenten och lära dig dra slutsatser och se samband mellan olika faktorer och hur de samverkar med varandra, vilket ökar slutledningsförmågan och problemlösning, där du lär dig definera problem och hitta lösningar.

- Personligt hela vägen

..."A goal without a plan is just a wish" 

— Antoine de Saint-Exupéry

Prova på

 

Vi erbjuder prova -på ridning där du får möjlighet att besöka anläggningen, träffa oss, hästarna och prova rida en lektion. Detta är en bra möjlighet för dig som vill vara säker på ditt val.

 - Här får du se konceptet i sin helhet och kan göra en rättvis bedömning. 

Introduktion

 

 

När du kommer för din första lektion har vi en liten introduktion innan lektionen. Det innebär att jag visar er runt, presenterar skolhästarna, hjälper till och visar iordningställandet av hästen innan och efter lektionen, går igenom ex. tillpassning av utrustning. Vi går också igenom häst, stall & säkerhetsrutiner. 

Service

 

Vi finns tillgängliga på telefon alla dagar i veckan och svarar oftast omgående på frågor och funderingar, samt är verksamma som bollplank och rådgivare. Ni är helt fria från stalltjänst och andra områden som banbyggnation innan/efter träning. Omvårdnad av häst och utrustning är dock under elevens ansvar.  

Ekonomisk 

säkerhet

 

Faktura skickas i slutet av varje månad och du betalar för antal ridna lektioner. Detta ger dig som elev ekonomisk säkerhet ifall du skulle bli sjuk, skadad, resa eller av andra orsaker behöver avboka dina lektioner en period framöver. (men du vill behålla din plats) , du behöver då inte betala för lektioner som uteblir, försöka hinna rida igen (om ni inte vill) eller hitta ersättare.

Information

&

Villkor

Reservlista

 

Om du är intresserad av att träna vid vissa tillfällen men inte har möjlighet att boka upp dig regelbundet finns det en reservlista du kan skriva upp dig på. Du blir då meddelad när det blir en plats ledig vid bortfall eller avhopp. Detta betalas vid varje träningstillfälle.

Egen risk

 

All ridning och vistelse på anläggningen, oavsett lektionstid eller inte, sker på egen risk. Egen olycksfallsförsäkring gäller. 

Klicka på hästen för att läsa mer om våra lektionshästar! 

Teori

 

Jag kopplar gärna teori till min ridundervisning. I mån av tid och efter önskemål sätter vi ibland teoretiska övningar i praktiken som bandagering, longering, lastning etc. Jag tillhandhåller faktablad med hästkunskap till alla mina elever som de frivilligt får ta del av med självstudier.  Teori ökar förståelse för hästen som individ och ger större inblick i hästens individuella behov, förutsättningar och välmående i exteriöra, fysiologiska, biologiska och mentala aspekter.

Uppsägning

 

Vi har 48 h uppsägningtid. Du betalar för den lektioner du ridit den månaden.  Du behöver alltså inte betala och rida klart för en hel termin om du inte är nöjd eller av andra skäl väljer att säga upp din plats.

Upplägget

i praktiken

KOSTNAD

318 kr per träning (ink moms)

Foto: Pontus Hjelm

-Lär på riktigt

                         Rid på riktigt-

Man kan byta ut en vanlig lektion mot en "lärarledd" uteritt. Max 3 personer i gruppen plus ridledaren. Fler är möjligt om man medtar egen häst. Fina ridvägar i skog och sandtag.