Ryttarutbildning

Med eleven i centrum

Vi bedriver en småskalig träningsverksamhet med ett växande elevantal. 

Blueheart är för dig som vill ta steget vidare från ridskola till nästa nivå i din rid - och hästkunskap. 

Individualisering är nyckeln till framgång hos den enskilda individen – det är vår filosofi! Därför lägger vi stor tyngd på att erbjuda skräddarsydd och individanpassad utbildningsplan anpassat utifrån elevens förutsättningar, förväntningar, behov och målsättning.

 

Vi tror att individualisering skapar trygg lärmiljö och effektiviserar inlärningsprocessen.

Våra grundvärden är: trygghet – kvalité – utveckling – resultat, och undervisningens koncept och upplägg är utformat för att uppfylla just dessa kriterier.

 

Vi har en god dialog där vi gemensamt  gör en målsättning som delas upp i delmål under terminen samt slutmål för året. Detta sker vid planeringsmöte som sker vid inskrivning tillsammans med introduktion första ridlektionen. Detta följs upp med flera uppföljningssamtal under terminernas gång och under årets slut har vi ett utvecklingssamtal/avstämning.

Tack vare detta får eleverna stor inblick i sin utbildning och elevinflytande över undervisningen och främjar personlig utveckling.

20201011_144645_edited.jpg

Undervisningen bygger på en röd tråd genom hela utbildningsplanen för att uppnå förväntningar och målbild och skapa effektiv inlärning, utveckling och resultat.

 

Vi erbjuder varierade undervisningsformer för att eleverna ska få en bred grund och fördjupa sina kunskaper och färdigheter i olika övningar och träningsmetoder. 

Koncept

KUNSKAP - TRYGGHET - PERSONLIG UTVECKLING

Planering

Vid inskrivning här sker ett planeringsmöte där vi lättsamt diskuterar lite planer och målsättning. Dina förväntningar på ridutbildningen och hur vi ska gå tillväga för att uppfylla dessa. 

Träningsavgift

Kostnad för elever med egen häst:

350 kr + moms (6%)

Uppföljning

Kontuneligt kommer vi innan-under-efter lektionstid ha uppföljningssamtal kring hur träningen fortlöper, hur vi ligger till i utveckling, om vi behöver ändra något eller förnya mål som kanske redan uppnåtts. 

Avstämning

 

I slutet av träningsperioden, som kan vara en termin eller ett år, gör vi en sammantagen avstämning och utvecklingssamtal. Vi summerar träningsperioden och analyserar kring den målsättning vi satt och om vi uppfyllde de mål och förväntningar vi hade. Om vi lyckades, hur gick vi tillväga? Om inte, varför? Fastställa orsaker och resultat och dra samband. Sätta nya delmål och slutmål för nästa träningsperiod.

Elevinflytande

 

Detta koncept ger dig som elev mycket infytande över undervisningen där du får vara med och skapa din målsättning och vara delaktig i planering och utformande av träningsinnehållet.

 

Personlig utveckling

 

Detta ger dig också stor personlig utveckling då du får lära dig att analysera viktiga moment och delar i träningsmomenten och lära dig dra slutsatser och se samband mellan olika faktorer och hur de samverkar med varandra, vilket ökar slutledningsförmågan och problemlösning, där du lär dig definera problem och hitta lösningar.

- Personligt hela vägen

..."A goal without a plan is just a wish" 

— Antoine de Saint-Exupéry

Prova på

 

Vi erbjuder prova -på ridning där du får möjlighet att besöka anläggningen, träffa oss, och prova rida en lektion. Detta är en bra möjlighet för dig som vill vara säker på ditt val.

 - Här får du se konceptet i sin helhet och kan göra en rättvis bedömning. 

Service

 

Vi finns tillgängliga på telefon alla dagar i veckan och svarar oftast omgående på frågor och funderingar, samt är verksamma som bollplank och rådgivare. Ni är helt fria från banbyggnation innan/efter träning. 

Betalningsmetod

 

Faktura skickas i i början av ny månad och du betalar för förgående månad (alltså i efterhand) Du betalar för antal ridna lektioner.

.

Avbokning

Avbokning av lektion måste göras senast 48 h innan, annars debiteras hela träningsavgiften ändå. Detta för att öka möjligheten för omplanering och eventuellt hitta  en ersättare.

Information

&

Villkor

Upplägget

i praktiken

KOSTNAD per elev & träningstillfälle
350 kr + moms (6%)

Foto: Pontus Hjelm

Reservlista

Om du är intresserad av att träna vid vissa tillfällen men inte har möjlighet att boka upp dig regelbundet finns det en reservlista du kan skriva upp dig på. Du blir då meddelad när det blir en plats ledig vid bortfall eller avhopp. Detta betalas vid varje träningstillfälle.

Egen risk

 

All ridning och vistelse på anläggningen, oavsett lektionstid eller inte, sker på egen risk. Egen olycksfallsförsäkring gäller. 

Uteritter

Man kan byta ut en vanlig lektion mot en "lärarledd" uteritt. Fina ridvägar i skog och sandtag.

Teori

Jag kopplar gärna teori till min ridundervisning. I mån av tid och efter önskemål sätter vi ibland teoretiska övningar i praktiken som bandagering, longering, lastning etc. Jag tillhandhåller faktablad med hästkunskap till alla mina elever som de frivilligt får ta del av med självstudier.  Teori ökar förståelse för hästen som individ och ger större inblick i hästens individuella behov, förutsättningar och välmående i exteriöra, fysiologiska, biologiska och mentala aspekter.

Uppsägning

 

Vi har 1 veckas uppsägningtid. Du betalar för den lektioner du ridit den månaden.  Du behöver alltså inte betala och rida klart för en hel termin om du inte är nöjd eller av andra skäl väljer att säga upp din plats.

KOLORO_1594398297584.jpg

-Lär på riktigt

                         Rid på riktigt-